اخطار به بیمارستان های تبریز برای عادی سازی پسماندهای پزشکی Archives - کاف نیوز