92 هزار و 116 تماس با سامانه سامد برقرار شد - کاف نیوز