75886 عمل جراحی در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز انجام شد - کاف نیوز