750 واحد مسکن مددجویی با همکاری بسیج سازندگی احداث می شود - کاف نیوز