62 تن فرآورده دامی غیربهداشتی در آذربایجان شرقی معدوم شد - کاف نیوز