56 هزار هکتار از اراضی آذربایجان شرقی آبیاری نوین می شود - کاف نیوز