54 درصد قارچ آذربایجان شرقی در واحدهای کوچک تولید می شود - کاف نیوز