50 درصد نیروی کار کشور متقاضی پشت میز نشینی هستند - کاف نیوز