400 مسافر در راه مانده در شهرستان بستان آباد اسکان یافتند - کاف نیوز