40 سال بعد از پیروزی انقلاب، نباید فقیری داشته باشیم - کاف نیوز