4 بازیکن تیم های تبریزی در فهرست نهایی تیم ملی فوتبال هستند - کاف نیوز