38/5 درصد جمعیت آذربایجان شرقی در بافت‌های ناکارآمد شهری اسکان دارند - کاف نیوز