34 حزب و تشکل مجوزدار در خانه احزاب استان عضو هستند - کاف نیوز