320 هزارنفر از آذربایجانشرقی در آزمون قرآن و عترت شرکت کردند - کاف نیوز