3.5 میلیون راس دام سبک در آذربایجان شرقی واکسینه می شود - کاف نیوز