3.48 میلیون یورو صرف خرید دستگاه شبیه ساز قطار شهری تبریز شد - کاف نیوز