3 فوتی در حادثه رانندگی در محور «میانه- زنجان» - کاف نیوز