285 کیلو گرم تریاک جاساز شده در 2 دستگاه تریلر در میانه کشف شد - کاف نیوز