2827 تن شکر در آذربایجان شرقی توزیع می شود - کاف نیوز