2700 تن گوشت برای تنظیم بازار آذربایجان شرقی توزیع شد - کاف نیوز