24 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در تبریز جذب شد - کاف نیوز