20 خانه تاریخی آذربایجان شرقی مرمت می شود - کاف نیوز