15 هزار خانوار به مددجویان کمیته امداد اضافه شد - کاف نیوز