15 درصد از بافت ناکارآمد شهری کشور در آذربایجان شرقی است - کاف نیوز