1300 بسته غذایی بین نیازمندان آذربایجان شرقی توزیع شد - کاف نیوز