10 میلیون مترمکعب آب سد قلعه چای به دریاچه ارومیه رهاسازی شد - کاف نیوز