۸۰ درصد تولید، اشتغال و اقتصاد آذربایجان شرقی مربوط به بخش خصوصی است - کاف نیوز