۶ دانشجوی دانشگاه تبریز به عنوان دانشجوی نمونه برتر کشوری انتخاب شدند - کاف نیوز