۵۰۴ میلیارد تومان درآمد عوارض به شهرداری‌های آذربایجان شرقی پرداخت شد - کاف نیوز