۱۷۵میلیارد تومان طرح عمرانی منطقه آزاد ارس در دست اجرا است - کاف نیوز