یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز شد - کاف نیوز