یادی از علی دهقان موسس موزه و کتابخانه ملی تبریز - کاف نیوز