گیربکس ایرانی هواپیمای میگ 29 در پایگاه شهید فکوری تبریز با موفقیت تست عملیاتی شد - کاف نیوز