گرایش به استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل در حال کاهش است - کاف نیوز