گاز گرفتگی جان دختر نوجوان میانه ای را گرفت - کاف نیوز