کنگره سرلشکر شهید حسن باقری در تبریز برگزار می شود - کاف نیوز