کنگره سراسری فرهنگ و هنر سپاه در تبریز برگزار می شود - کاف نیوز