کشت گیاهان دارویی اولویت کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه است - کاف نیوز