کشت صیفی در فضای آزاد از سال آینده ممنوع می شود - کاف نیوز