کسب دو مهر اصالت صنایع دستی توسط دو هنرمند آذربایجان شرقی - کاف نیوز