کدام‌ رنج؟ کدام دسترنج؟/ فاصله توسعه از تبریز تا اصفهانٰ - کاف نیوز