کاهش هزینه های دولت مزیت اصلی طرح های بسیج سازندگی است - کاف نیوز