کارخانه نوآوری سال آینده در تبریز راه اندازی می شود - کاف نیوز