چگونه از هرات، سلیمانیه و دوبی برای دلار «قیمت سازی» می کنند؟! - کاف نیوز