چند طرح عمرانی در هریس آغاز و بهره برداری شد - کاف نیوز