چرخش امارات به سمت ایران نشانه افول قدرت امریکا در منطقه است - کاف نیوز