چالش تخصیص دیرهنگام اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه - کاف نیوز