پیک بار برق تبریز 110 مگاوات کاهش می یابد - کاف نیوز