پیشرفت 94 درصدی پروژه های دور اول سفر رئیس جمهوری - کاف نیوز