پل تاریخی سعیدآباد تبریز از خطر خرابی نجات یافت - کاف نیوز